Monday, June 22, 2009

Perancangan Akademik JTW111

JTW 111/ 3 – PRINSIP PERAKAUNAN KEWANGAN

PENGURUS KURSUS : Dr. Zulnaidi Yaacob
E-MAIL : zulnaidi@usm.my

MATLAMAT KURSUS

Perakaunan yang juga dikenali sebagai bahasa perniagaan adalah satu sistem maklumat yang mengukur aktiviti-aktiviti perniagaan, memproses maklumat-maklumat tersebut untuk dijadikan input pada laporan tahunan dan melaporkannya kepada pembuat keputusan. Perakaunan meliputi proses merekod, melapor dan mentafsir maklumat perakaunan untuk kegunaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Perakaunan juga bertujuan mengumpul maklumat-maklumat perakaunan yang berkaitan dengan kedudukan kewangan dan menganalisa urusniaga dan laporan perakaunan yang disediakan. Kursus ini adalah kursus perakaunan asas bagi pelajar-pelajar pengurusan. Ianya disusun dengan tujuan mengenalkan para pelajar pada prinsip dan konsep perakaunan. Pelajar juga akan mempelajari tentang pusingan perakaunan yang merangkumi proses transaksi kewangan sehingga penyediaan penyata kewangan.

MODUL KURSUS

1. Modul 1 - Asas-asas Perakaunan
2. Modul 2 - Perakaunan untuk Aset-aset dan Liabiliti dan penyediaan penyata kewangan.

3. Modul 3 - Perakaunan untuk perkongsian dan syarikat dan analisa penyata kewangan.

KERJA KURSUS
Kelas Sidang Video : Lima (5) kelas sidang video akan dijalankan oleh Pengurus kursus.

Tugasan:
Pelajar dikehendaki menyiapkan soalan-soalan tugasan yang akan diberikan dari semasa ke semasa. Sila rujuk portal pembelajaran anda. Tugasan WAJIB bertulis tangan.
Tugasan 1 mesti diserahkan sebelum 1 Disember 2009 – sila serah terus ke bilik saya
Tugasan 2 mesti diserahkan sebelum 2 Mac 2010 – hantar melalui pos

Kuiz
Lima sesi kuiz akan dibuat secara atas talian melalui portal pembelajaran iaitu pada Julai, Ogos, September, Oktober dan Februari. Setiap kuiz mewakili 2% daripada keseluruhan penilaian kursus.

Peperiksaan Berterusan
Tarikh Peperiksaan: Semasa Kursus Intensif

Peperiksaan Akhir
Tarikh: Akan dimaklumkan.

KURSUS INTENSIF
Kursus intensif akan diadakan pada 30 November 2009 hingga 20 Disember 2009.

PENILAIAN KURSUS
Tugasan Individu 10%
Tugasan 1 5%
Tugasan 2 5%
Kuiz 10%
Peperiksaan Berterusan 20%
Peperiksaan Akhir 60%

JUMLAH 100%


KANDUNGAN DAN PENJADUALAN KURSUS

MASA
TOPIK
KANDUNGAN

ASAS –ASAS PERAKAUNAN


SIDANG VIDEO 1

1 Pengenalan perakaunan sebagai sistem maklumat
· Perakaunan dan objektifnya
· Jenis Pertubuhan Perniagaan
· Unsur kewangan untuk organisasi perniagaan

2 Proses merekod urus niaga
· Persamaan perakaunan
· Pengenalan penyata kewangan:-
· Penyata pendapatan
· Kunci Kira-kira
· Prinsip dan konsep perakaunan
· Pengenalan perakaunan akrual, akaun dan sistem catatan bergu.
· Akaun kawalan dan akaun subsidiari
· Hasil dan belanja dan kesan urus niagaSIDANG VIDEO 2

3 Pengenalan pusingan perakaunan
· Dokumen asal
· Catatan jurnal
· Pengeposan ke lejar am
· Lejar subsidiari
· Penyediaan imbangan duga
· Pelarasan
· Imbangan duga terselaras
· Menutup akaun sementara

SIDANG VIDEO 3

4 Penyempurnaan pusingan perakaunan
· Penyediaan lembaran kerja dan penyata kewangan
PERAKAUNAN UNTUK ASET DAN LIABILITI

KURSUS INTENSIF


5 Hasil jualan, tunai dan akaun belum terima
· Pengiktirafan hasil
· Pulangan barangan dan elaun jualan
· Pengurusan tunai dan kawalan dalaman
· Akaun belum terima dan peruntukan hutang lapuk.

6 Penilaian inventori
· Sistem inventori – berterusan dan berkala
· Andaian aliran kos – MDKD, MKKD, Kos purata

7 Aset tetap dan konsep susut nilai
· Kos perolehan aset
· Kaedah susut nilai
· Pelupusan aset tetap

8 Liabiliti semasa dan liabiliti jangkapanjang
PERAKAUNAN UNTUK PERKONGSIAN DAN SYARIKAT DAN ANALISIS PENYATA KEWANGAN

KURSUS INTENSIF

9 Perakaunan untuk perkongsian
· Jenis-jenis perkongsian
· Akaun-akaun perkongsian
· Pembubaran perkongsian

10 Perakaunan untuk syarikat
· Ciri-ciri syarikat
· Penerbitan saham, saham biasa dan saham keutamaan
· Modal saham dibenarkan dan modal saham diterbitkan
· Dividen

11 Analisis penyata kewangan
· Nisbah-nisbah perakaunan
· Penilaian tentang kecairan, keumpilan, kegiatan dan keberuntungan syarikat.

SIDANG VIDEO 4

12 Penyata aliran tunai
· Aktiviti yang terdapat dalam kutipan tunai dan bayaran tunai
· Kaedah penyediaan penyata aliran tunai

SIDANG VIDEO 5

13 Penyelarasan penyata bank dan buku tunai.

Ulangkaji
BAHAN RUJUKAN
1. Frank Wood and Alan Sangster. Business Accounting 1, Pitman Publishing.
2. Haron, H. (Penyunting) (2000). Perakaunan dan Kewangan, Printice Hall.
3. Harrison, W,R. and C.T Horgren (1995) Financial Accounting, Prentice Hall

No comments: