Thursday, July 2, 2009

Daftar Istilah JKJ104

HIPOTESIS
HIPOTESIS PENYELIDIKAN
HIPOTESIS NULL
HIPOTESIS ALTERNATIF
LOGIK DEDUKTIF
LOGIK INDUKTIF
DEFINISI OPERASIONAL
PEMBOLEHUBAH
PEMBOLEHUBAH BERSANDAR
PEMBOLEHUBAH BEBAS
NOMINAL,
ORDINAL,
JEDA,
NISBAH
A PRIORI
SISIHAN PIAWAI
RALAT PIAWAI
KODING
VARIAN
TEORI
POSTULAT
PREMIS
KAJIAN LONGITUD
KAJIAN TREND
KAJIAN PANEL
KAJIAN KOHORT
KAJIAN KERATAN LINTANG
KUMPULAN KAWALAN SOLOMON
KEBARANGKALIAN
TABURAN FREKUENSI
MIN
MOD
MEDIAN

POPULASI - ialah keseluruhan fenomena yang ingin dikaji. Jika kita berminat mengetahui masalah pelajar universiti sains malaysia, maka kesemua mahasiswa yang berdaftar di sini ialah sebagai populasi kajian.

PERSEMPELAN
SAMPEL
PARAMETER
STATISTIK

No comments: